Zostań policjantem! - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Informacje

Zostań policjantem!

Ponad 50 osób odpowiedziało na zaproszenie bełchatowskich funkcjonariuszy i odwiedziło wczoraj Komendę Powiatową Policji w Bełchatowie w ramach Dnia Otwartego dla zainteresowanych służbą w Policji.

5 listopada 2017 roku o godz. 9.00 rozpoczęło się spotkanie dla wszystkich zainteresowanych wstąpieniem w szeregi bełchatowskich mundurowych. Licznie zebranych uczestników w policyjnej sali odpraw przywitał mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie, który opowiedział o ciekawej, ale jednocześnie niełatwej służbie. Po części oficjalnej, specjalista Zespołu Kadr i Szkolenia, przedstawił proces rekrutacji od momentu złożenia wymaganych dokumentów, aż do rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki współpracy ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi, każdy otrzymał teczkę z materiałami promocyjnymi oraz dokumentami, które po wypełnieniu należy złożyć w Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie.  Zebrani mieli także okazję uczestniczyć w zajęciach z psychologiem policyjnym oraz porozmawiać z dzielnicowym.

Kolejnym etapem spotkania w ramach Dnia Otwartego była możliwość sprawdzenia się w teście sprawnościowym. Test ten polegał na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie, dokładnie takiego samego, jaki obowiązuje podczas testów do Policji. Wiele osób skorzystało z tej niepowtarzalnej okazji sprawdzenia swoich umiejętności.  

Tym, którzy nie byli obecni na spotkaniu, a są zainteresowani służbą w Policji przypominamy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów określoną ilość punktów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna). Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

KANDYDAT DO SŁUŻBY W POLICJI POWINIEN:

-posiadać obywatelstwo polskie,
-posiadać nieposzlakowaną opinię,
-być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
-korzystać z pełni praw publicznych,
-posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
-posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
-dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach  o ochronie informacji niejawnych,
-osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).

 

Procedura rekrutacji do służby w Policji składa się z  następujących etapów:

- ogłoszenie Komendanta Głównego Policji o rozpoczęciu procedury doboru,

- złożenie wymaganych dokumentów oraz ich ocena:

- rozmowa wstępna,

- test wiedzy,

- test sprawności fizycznej,

- test psychologiczny MultiSelect,

- rozmowa kwalifikacyjna

- ustalenie stanu zdrowia,

- postępowanie sprawdzające. 


1. OGŁOSZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Rozpoczyna procedurę doboru do służby w Policji. W ogłoszeniu Komendant podaje terminy przyjęcia do służby w Policji.

2. ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ ICH OCENA

Dokumenty złożone przez kandydatów są oceniane pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu, natomiast prawdziwość danych zawartych w dokumentach podlega sprawdzeniu w dostępnych Policji kartotekach, rejestrach i ewidencjach. Podanie niepełnych danych może być podstawą do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Dokumenty można składać w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Bełchatowie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

KOMPLET DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O SŁUŻBĘ W POLICJI:

pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji kierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi,
wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B - do pobrania w KWP/KMP/KPP lub na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/15/3723/Przydatne_dokumenty.html
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (czytelne kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
książeczka wojskowa (z pieczątką o przeniesieniu do rezerwy),

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ W ZESPOLE KADR I SZKOLENIA KPP W BEŁCHATOWIE – OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7.30 DO 15.30

3. ROZMOWA WSTĘPNA

Rozmowa wstępna jest przeprowadzana przez pracownika komórki ds. doboru. Jej celem jest poinformowanie kandydata o przebiegu procedury rekrutacyjnej do służby w Policji oraz omówienie każdego z etapów. Rozmowa nie ma charakteru selekcyjnego, a jedynie informacyjny.

4. TEST WIEDZY

Test składa się z 40 pytań losowo wybranych przez komputer. Do każdego z pytań dołączone są 4 odpowiedzi do wyboru, z których  tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt.

Pytania dotyczą wiedzy z zakresu: funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Jest to jedyny etap nie selekcyjny, to znaczy że  nie ma minimalnej liczby punktów niezbędnej do uzyskania aby przejść do kolejnego testu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania na tym etapie to 40 punktów.

Kandydaci do służby, którzy w trakcie testu korzystają z pomocy innych osób, posługują się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzystają z pomocniczych materiałów niedopuszczonych do korzystania w trakcie testu lub w jakikolwiek inny sposób zakłócają jego przebieg, niezależnie od liczby prawidłowych odpowiedzi udzielonych na pytania testowe, otrzymują 40 ujemnych punktów z testu wiedzy.

Przykładowe pytania do testu wiedzy można znaleźć na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/download/18/29118/Aktualnabazazadantestowychod11marca2011.pdf

5. OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Ocena sprawności fizycznej to tor przeszkód, który należy pokonać w czasie nieprzekraczającym1 min 41 s. Wyniki uzyskane w trakcie toru przeszkód przeliczane są w systemie punktowym. Minimalna liczba punktów to 43 a maksymalna to 60 punktów.

Kandydat do służby przystępuje do testu sprawności fizycznej po okazaniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawionego nie wcześniej niż 14 dni przed dniem przystąpienia do testu.

Dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć jak wygląda tor przeszkód poniżej umieściliśmy link do strony Komendy Głównej Policji, gdzie jest zaprezentowany film.

http://praca.policja.pl/portal/pwp/746/38731/Test_sprawnosci_fizycznej.html

6. TEST PSYCHOLOGICZNY MULTISELECT

Test MultiSelect bada predyspozycje osobowościowe kandydata do służby w Policji a więc jego odporność na stres, dojrzałość emocjonalną, zachowania społeczne oraz postawę w pracy. Składa się z 298 pytań, jest wykonywany na komputerze a po nim następuje rozmowa z psychologiem.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania na tym etapie to 60 punktów.

7. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna przed komisją ma na celu ocenę umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi osobami, motywację do podjęcia służby w Policji, społeczną postawę wobec ludzi, umiejętność autoprezentacji. 

Minimalna liczba punktów z jaką kandydat zalicza etap to 36 punktów, a maksymalna to 60 punktów.

8. USTALENIE STANU ZDROWIA

Ten etap to badania kandydatów przeprowadzane na koszt Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Pierwsza część to Poradnia Zdrowia Psychicznego, czyli badania psychologiczne oraz psychiatryczne przeprowadzane przez specjalistów ze szpitala MSW. Po przejściu Poradni Zdrowia Psychicznego kandydat rozpoczyna badania lekarskie obejmujące następujących lekarzy:

- stomatolog,

- dermatolog,

- okulista,

- chirurg,

- neurolog,

- lekarz wewnętrzny,

- laryngolog,

- ginekolog,

- kardiolog.

9. POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE

W momencie kiedy kandydat składa wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna się proces postępowania sprawdzającego. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony poświadczeniem bezpieczeństwa. Niewydanie takiego poświadczenia jest równoznaczne z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata. Postępowanie sprawdzające prowadzą wyspecjalizowane komórki ds. ochrony informacji niejawnych.