Gmina Drużbice

Sprawozdanie z konsultacji - 20 kwietnia 2016

20 kwietnia 2016 roku na terenie gminy Drużbice przeprowadzono konsultacje społeczne, w których udział wzięło 15 osób.

Wśród uczestników byli m.in.: radni gm. Drużbice, sołtysi oraz policjanci. Na spotkaniu poruszono następujące problemy: - radna gminy Drużbice wnioskuje, aby policjanci kontrolowali rejon akwenu i przyległych terenów leśnych w miejscowości Teresin, szczególnie w okresie letnim/wakacyjnym, z uwagi na gromadzącą się tam młodzież, która zaśmieca teren, rozpala ogniska, co stanowi zagrożenie pożarowe. Stanowisko Policji – Kierownik PP w Drużbicach poinformował, że funkcjonariusze sukcesywnie patrolują w/w teren, szczególnie w okresie letnim, ponadto prowadzą wspólne działania ze Strażą Rybacką i Łowiecką. - radna gminy Drużbice wnioskuje o skierowanie policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego na drogę lokalną w m. Teresin, ponieważ wg obserwacji i informacji od mieszkańców, kierujący pojazdami poruszają się tam z nadmierną prędkością, co stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Stanowisko Policji – pisemna informacja o w/w problemie zostanie przekazana do Wydziału Ruchu Drogowego. - sołtys miejscowości Rawicz wskazał imiennie właścicieli dwóch posesji w m. Rawicz, którzy nie zachowują środków ostrożności przy trzymaniu psów, które przebywają na drodze publicznej i stanowią zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego. Stanowisko Policji – poinformowano, że policjanci niezwłocznie podejmą stosowne działania zmierzające do wyeliminowania negatywnych zachowań; w dniu 21.04.2016r. zlecono funkcjonariuszom służby patrolowo-obchodowej podjęcia działań prewencyjno-represyjnych w stosunku do wskazanych właścicieli zwierząt. - sołtys miejscowości Bukowie Dolne wnioskuje o skierowanie policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego na drogę powiatową DP 2308E w m. Bukowie Dolne, ponieważ wg obserwacji i informacji od mieszkańców, kierujący pojazdami poruszają się tam z nadmierną prędkością, co stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, głównie rowerzystów i pieszych. Stanowisko Policji – pisemna informacja o w/w problemie zostanie przekazana do Wydziału Ruchu Drogowego. - sołtys miejscowości Bukowie Dolne wnioskuje o zwrócenie szczególnej uwagi na kierujących pojazdami asenizacyjnymi Eko-regionu, ponieważ poruszają się po drogach lokalnych z nadmierną prędkością. Stanowisko Policji – pisemna informacja o w/w problemie zostanie przekazana do Wydziału Ruchu Drogowego.