Konsultacje społeczne 1 - 29 luty 2016 - Gmina Drużbice - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Gmina Drużbice

Konsultacje społeczne 1 - 29 luty 2016

W okresie 01 – 29.02.2016 na terenie gminy Drużbice przeprowadzono trzy konsultacje społeczne, w których udział wzięło 41 osób.

Uczestniczyli w niej: Wójt. gm. Drużbice, Sekretarz gm. Drużbice, V-ce Przewodniczący Rady gm. Drużbice, Kierownik GOPS, dyrektor PG w Rasach, Z-ca ZSP w Drużbicach, dyrektor SP w Wadlewie, mieszkańcy gminy Drużbice. Na spotkaniu poruszono następujące problemy:
- radny gminy Drużbice wnioskuje, aby policjanci kontrolowali stan techniczny autobusów dowożących dzieci do szkół, który zdaniem rodziców może zagrażać bezpieczeństwu przewożonych osób.
Stanowisko Policji – Kierownik PP w Drużbicach przekazał informację do Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Bełchatowie, którego policjanci są przygotowani do przeprowadzania kontroli „gimbusów”.
- mieszkańcy gminy Drużbice wnioskują o sprawdzenie czy w rejonie dróg DP 1927E i DP 1905E został ustawiony prawidłowy pionowy znak nakazu na jednej tarczy o symb. C-13 i C-16. Wg. wnioskującego radnego ustawiony znak przedzielony jest linią poziomą, a powinien być przedzielony linią pionową.
Stanowisko Policji – W związku z realizacją wniosków sformułowanych w czasie przeprowadzonych w dniu 16 lutego 2016 roku w Drużbicach konsultacji społecznych, przeprowadzono sprawdzenie poprawności oznakowania ciągu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych P1927 i P1905.
    W czasie przywołanej wyżej konsultacji Radny Gminy Drużbice poddał pod wątpliwość prawidłowość ustawienia na jednej tarczy znaku nakazu „ciąg pieszo-rowerowy (C-13/C-16). W ocenie wnioskującego ustawiony znak przedzielony jest linią poziomą a powinien być przedzielony linią pionową.
           Wzory znaków nakazu określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393), a zakres ich stosowania – załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181)
           Znak kompilacji C-13 i C-16 oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów. Znak złożony jest z symboli ze znaków C-13 "droga dla rowerów" i C-16 "droga dla pieszych" w następujących możliwych konfiguracjach:

Tarcza znaku    Informacja

     Znak C-13/16 wskazujący ruch rowerów lewą stroną drogi i ruch pieszych prawą stroną drogi    
 
Znak C-13/16 wskazujący ruch pieszych lewą stroną drogi i ruch rowerów prawą stroną drogi    
     Znak C-13/16 wskazujący ruch pieszych i rowerów na tej samej drodze    

Mając na uwadze fakt, że wyremontowany odcinek chodnika nie posiada naturalnego rozgraniczenia określającego strony ruchu dla pieszych i rowerów, należy przyjąć że ruch odbywa się całą szerokością. Tym samym ustawiony znak jest znakiem prawidłowym.
- sołtys miejscowości Podstoła zgłasza problem przekraczania prędkości w m. Podstoła (gm. Drużbice) oraz brak oznakowania miejscowości znakiem drogowym o symbolu E 17a.
Stanowisko Policji – zgłoszone uwagi zostaną ujęte w dyslokacji służby. Informacja zostanie przekazana także do Wydziału Ruchu Drogowego. Co do oznakowania, zostanie przesłana informacja do UG w Drużbicach.