Konsultacje społeczne 9 i 16 luty 2016 - Gmina Rusiec - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Gmina Rusiec

Konsultacje społeczne 9 i 16 luty 2016

- brak prawnego uregulowania w przedmiocie wynagrodzenia należnego z tytułu nadgodzin za pracę w ramach Grupy Interdyscyplinarnej.
Policja nie posiada kompetencji do rozwiązania problemu. Zagadnienie wymaga prawnych rozwiązań systemowych.
- niska świadomość społeczna mieszkańców i znieczulica społeczna w przypadkach występowania przemocy w rodzinie.
Policja od wielu lat podejmuje działania propagujące społeczną aktywność w sytuacjach naruszeń prawa (kampanie społeczne, akcje profilaktyczne, prelekcje, szkolenia). Działania będą kontynuowane. Policjanci z posterunku zostaną objęci szkoleniem dotyczącym rozpoznawania symptomów zachowań przemocowych i ich kwalifikacji prawnej.