Twój dzielnicowy

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa – w bełchatowskim wpłynęło prawie 1,1 tys. zgłoszeń

Mapy zagrożeń okazały się ważnym i bardzo popularnym narzędziem służącym do identyfikacji i przedstawienia skali oraz rodzaju zagrożeń. To doskonałe źródło wiedzy dla instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja zagrożeń nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych.

Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa , czyli od 14 września 2016 roku, na terenie powiatu bełchatowskiego mieszkańcy nanieśli prawie 1100 zgłoszeń, na terenie całego województwa łódzkiego aż 35 886. Wszystkie są w odpowiednim terminie weryfikowane głównie przez „gospodarzy” danego terenu czyli dzielnicowych i komórki ruchy drogowego. W przypadku potwierdzenia policja podejmuje działania aby skutecznie wyeliminować lub też zminimalizować wskazane zagrożenie ( około 40 % to zgłoszenie potwierdzone) . Informacje te przekazujemy także zgodnie z właściwością innym służbom i instytucjom.

Dzięki funkcjonowaniu KMZB bełchatowska policja otrzymuje szereg sygnałów przekazywanych przez mieszkańców powiatu, które następnie wykorzystywane są podczas dyslokowania patroli oraz do wskazywania właściwych zadań dla funkcjonariuszy.

W powiecie bełchatowskim większość zgłoszeń dotyczyła spożywania alkoholu w miejscach publicznych , zagrożeń wynikających z przekraczania przez kierujących dozwolonej prędkości ,nieprawidłowego parkowania oraz niewłaściwej infrastruktury drogowej.

Pozostałe kategorie to: Używanie środków odurzających, Zła organizacja ruchu drogowego. Akty wandalizmu. Dzikie wysypiska śmieci, Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, Żebractwo, Nielegalne rajdy samochodowe, Znęcanie się nad zwierzętami, Bezdomność, Niszczenie zieleni, Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, Poruszanie się po terenach leśnych quadami, Kłusownictwo, Wypalanie traw, Nielegalna wycinka drzew, Niestrzeżone przejście przez tory, Niestrzeżony przejazd kolejowy, Wałęsające się bezpańskie psy, Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, Dzikie kąpieliska,Utonięcia.

Z przekazanych, przez komendy garnizonu łódzkiego, informacji wynika, że rzetelne zweryfikowanie wskazanych zagrożeń oraz reakcja policji, a także podejmowanie wzajemnych przedsięwzięć włączających inne instytucje czy podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa przynoszą wymierne efekty. Likwidowane są zgłaszane przez Internautów problemy.

We wszystkich powiatach dzięki współpracy z zarządcami dróg wielokrotnie podkreślano pozytywne skutki np. usunięcie czy zmianę nieprawidłowego oznakowania, doświetlenie drogi bądź też naprawę zniszczonej nawierzchni jezdni. Jako konkretne przykład takich działań na terenie powiatu bełchatowskiego można wskazać m.in.:

-naprawę złej nawierzchni drogi gminnej w m. Zdzieszulice Dolne, Janów i Osina  wystąpienie kierowane do UG w Bełchatowie i UG w Klukach);
-wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych przy blokach 137 i 144na os. Dolnośląskim  (wystąpienie kierowane do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie);
-uzupełnienie bądź zmianę oznakowania w m. Grudna droga W-483, przy ul. Kolejowej w Bełchatowie czy na os. Budowlanych (wystąpienia kierowane do Rejonu Dróg Wojewódzkich, UM Bełchatów),

Wszystkie wymienione wyżej przedsięwzięcia zmierzające i przyczyniające się do likwidacji zagrożeń zasygnalizowanych przez mieszkańców powiatu dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa niewątpliwie  przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na naszym obszarze. Działania te pozwalają budować pozytywny wizerunek Policji jako instytucji dbającej o szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym tak ważne dla każdego obywatela bezpieczeństwo lokalne, a więc najbliższego otoczenia, w którym funkcjonujemy na co dzień.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,

informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach  uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

 

UWAGA ! Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

POLECAMY

http://lodzka.policja.gov.pl/ld/mapa-1/5646,Mapa-zagrozen-bezpieczenstwa.html