Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Drużbicach

 

Rejon służbowy nr 21 - dzielnicowy st. asp. Marcin JANECZEK

 tel. kom. 516 438 911

adres emeil: dzielnicowy.druzbice21@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 21 rejonu należą miejscowości: Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Drużbice Kolonia, Drużbice, Głupice Parcela, Głupice, Hucisko, Katarzynka, Kazimierzów, Kącik, Kępa, Kobyłki, Łęczyca, Marki, Nowa Wieś, Pieńki Głupickie, Rasy, Rożniatowice, Stefanów, Stoki, Suchcice, Teofilów, Teresin, Wola Głupicka, Wola Rożniatowska, Wrzosy, Żbijowa

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 21 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku

Zdiagnozowanym zagrożeniem zgłaszanym przez mieszkańców są przypadki nieobyczajnych wybryków oraz spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. stacja paliw "MOJA" w miejscowości Drużbice Kolonia 96A, co narusza przepis art.140 kw oraz art.43' ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zakładany cel do osiągnięcia to całkowite wyeliminowanie opisanego zagrożenia. Proponowane działania w tym zakresie to informowanie społeczności lokalnej w trakcie obchodu o zaistniałym zagrożeniu oraz motywowanie do natychmiastowego powiadamiania Policji w celu wyeliminowania wskazanego zagrożenia, informowanie właściciela i pracowników stacji o konsekwencjach prawnych pojawiającego się zagrożenia. Bezwzględne reagowanie w trakcie obchodu na wykroczenie z art. 140 lw oraz art.  43 ust. 1 u.w.t.p.a – do 31.12.2022r. Bieżąca wspópraca z Członkami Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Drużbicach.

 

 


 

 

Rejon służbowy nr 22 - dzielnicowy  asp. Łukasz MULARCZYK

tel. kom. 690 115 337

adres emeil: dzielnicowy.druzbice22@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 22 rejonu należą miejscowości: Brzezie, Chynów, Czarny Las, Depczyk, Gadki, Gręboszów, Helenów, Janówek, Józefów, Łazy, Patok, Podstoła, Rawicz Podlas, Rawicz, Skrajne, Wadlew, Wdowin Kolonia, Wdowin, Zabiełłów, Zalesie, Zofiówka, Zwierzyniec.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 22 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia -  spożywanie alkoholu (najczęściej piwa) w miejscu objętym zakazem, to jest w obrębie Stacji Paliw ORLEN w miejscowości Zwierzyniec 4, co narusza przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie rozmów ze społecznością lokalną. Zakładany cel do osiągnięcia, to całkowite wyeliminowanie opisanego zagrożenia. Informowanie społeczności lokalnej o występującym zagrożeniu w trakcie obchodu, motywowanie społeczności lokalnej do natychmiastowego powiadamiania Policji w przypadku zaobserwowania zachowań godzących w porządek prawny, mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości, wystąpienie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG w Drużbicach o przeprowadzenie kontroli wskazanej placówki zgodnie z kompetencjami. Motywowanie właściciela Stacji Paliw i zatrudnionych w nim pracowników do stosownego reagowania na zachowania godzące w porządek prawny, oraz poinformowanie właściciela o możliwych skutkach prawnych w przypadku stwierdzenia zaistnienia wykroczeń. Bezwzględne reagowanie na przypadki łamania prawa.

 

 

Powrót na górę strony